عبور از تحریم تنها با همیاری و همکاری مردم امکان‌پذیر است

ارسال شده در